view_list
Allt för kontoret. Enkelt, snabbt och prisvärt.
Visa resultat för och
mån-tors 08-16:30. fre 08-15. lunchstängt 12-12.30
shopping_cart

Integritetspolicy

2018-05-22

Hur dina personuppgifter skyddas

Dina personuppgifter tillhör dig! Du har rätt att veta vem som samlar in vilka typer av personuppgifter om dig och hur de används. Tonerlagret Sverige AB, Faktorigatan 19B, 652 21 Karlstad ("Kontors24","kontors24","kontors24.se", "vi", "oss", "vår") ansvarar för behandlingen av kundernas personuppgifter (”du”, ”din”, ”Kunden”).

Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy, se nedan.

 

Hur vi avser att behandla dina personuppgifter

Som ett e-handelsföretag sparar vi de uppgifter som du förser oss med genom formuläret i kassan, för att kunna skicka de varor som du har beställt och ta betalt. Övrig information som samlas in genom cookies på hemsidan sparas i en form som inte gör det möjligt att identifiera dig personligen. Den personliga information som du ger oss när du gör en beställning, kommer att vara helt åtskild från andra uppgifter som vi samlar in i samband med ditt besök på våran hemsida.

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge vi behöver dem för att uppfylla juridiska skyldigheter. Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 

1 Om oss

Tonerlagret Sverige AB, Faktorigatan 19B, 652 21 Karlstad, 556831-1095. Kontors24 ansvarar för behandlingen av personuppgifter som vi samlar in från köp i våran webbaserade butik. Eftersom vi är baserade inom Europeiska unionen, behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och andra lagstadgade bestämmelser i Europa.

 

2 Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information, som direkt eller indirekt identifierar dig som enskild person eller hushåll, där indirekt betyder när informationen kombineras med annan information, till exempel med ditt namn, din postadress, e-postadress och ditt telefonnummer eller med en unik identifierare.

 

3 Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs här nedan och enligt ditt specifika samtycke, som getts i samband med din beställning.

Vi samlar inte in eller behandlar fler eller andra typer av personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla respektive syfte. Vi använder endast personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Om vi ​​avser att använda personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke för andra ändamål än vad som beskrivits i ett sådant samtycke, informerar vi dig i förväg och i de fall där behandlingen baseras på ditt samtycke, använder vi enbart personuppgifter för ett annat ändamål med ditt medgivande.

1. Registreringsuppgifter och direktkommunikation

Vi samlar in dina personuppgifter, till exempel: namn, postadress, telefonnummer och e-postadress ("Registreringsuppgifter"). Vi använder dessa uppgifter för att informera dig om våra tjänster och informera dig om vår policy och våra villkor. Vi använder även dina Registreringsuppgifter, såväl som innehållet i vår information, för att svara dig när du kontaktar oss.

2. Rättsliga skyldigheter och rättsligt försvar

Vi kan bli ombedda att använda och behålla personuppgifter av juridiska skäl och för att följa lagen, till exempel vid förebyggande, upptäckt eller utredning av ett brott, förebyggande av förlust, bedrägeri eller annan form av missbruk av våra tjänster och IT-system. Vi kan även använda dina personuppgifter till att uppfylla våra interna och externa revisionskrav, informationssäkerhetsändamål eller för att skydda eller verkställa våra eller andra personers rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

3. Användning av webbsidan ("Mina Sidor")

Denna integritetspolicy gäller även din användning av vår webbplats på https://www.kontors24.se ("Mina Sidor").

- Cookies: Vår webbsida använder cookies och annan teknik för att förbättra användarnas upplevelse och webbplatsens prestanda, användarvänlighet, säkerhet och för anpassning av annonser via Google Analytics, Google Ads, Google Shopping och Meta (Facebook). Läs mer om hur våra samarbetspartners använder data från cookies här:


- Loggfiler: På webbsidan samlar vi in uppgifter, inklusive personuppgifter, som är allmänt tillgängliga om din enhet när den ansluter till internet. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte nödvändigtvis begränsade till, IP-adressen (Internet Protocol-adressen), operativsystemets och webbläsarens typ och version, och om möjligt, enhetstillverkaren och modellen samt datum och tidpunkt för varje begäran till våra servrar.

- Tredjepartswebbplatser: För bekvämlighetens skull för våra besökare, kan portalen innehålla länkar till webbplatser som inte är anslutna, kontrollerade eller hanterade av oss. Den policy och de förfaranden vi beskriver här gäller inte för dessa webbplatser. Vi är inte ansvariga för säkerheten eller integriteten av uppgifter som samlas in av dessa tredje parter. Vi föreslår att du kontaktar dessa webbplatser direkt för information om deras integritetspolicy.

 

4 Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter för ändamålen och till de tredje parter, som beskrivs här nedan – såvida du inte har gett specifikt samtycke till överföring av personuppgifter till andra kategorier av tredje parter eller på annat ställe. Kontors24 kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas, säkras och överförs enligt gällande lag.

 

1. Inom Tonerlagret Sverige AB

Kontors24.se är en del av en svensk organisation ("Tonerlagret Sverige AB"), som är ett svenskt företag inom Europeiska unionen. Dina personuppgifter kommer att hanteras inom Tonerlagret Sverige AB, i den utsträckning det är nödvändigt för uppgiftsbehandling och lagring, vilket ger dig tillgång till våra tjänster, kundsupport, beslutsfattning om serviceförbättringar, utveckling av innehåll och andra ändamål, som beskrivs i avsnitt 3 i denna integritetspolicy. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utanför Tonerlagret Sverige AB, såvida inte speciellt avtal har upprättats och kunden har gett sitt samtycke.

 

2. Externa tjänsteleverantörer

Vid behov kommer vi att ge fullmakt till andra företag och privatpersoner att på våra vägnar utföra enskilda uppgifter i samband med våra tjänster inom ramen för databehandlingsavtal. Vi kan till exempel lämna ut personuppgifter till representanter, entreprenörer eller samarbetspartners för drift av våra databaser och applikationer, för databehandlingstjänster, för att skicka dig information som du har bett om. Vi kommer endast att dela eller göra sådana uppgifter tillgängliga för externa tjänsteleverantörer i den utsträckning som det är nödvändigt för det specifika ändamålet. Dessa uppgifter får inte användas av dem för andra ändamål, särskilt inte för eget eller tredje parts ändamål. Tonerlagret Sverige AB:s externa tjänsteleverantörer är avtalsbundna för att respektera dina personuppgifters konfidentialitet.

 

3. Företagsöverlåtelser

I samband med omorganisation, omstrukturering, fusion eller försäljning eller annan överlåtelse av tillgångar (gemensamt kallat "Företagsöverlåtelser") överför vi uppgifter, inklusive personuppgifter, i rimlig skala och vid behov för Företagsöverlåtelsen och förutsatt att mottagande part accepterar att respektera dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande dataskyddslagar. Vi kommer att fortsätta med att se till att personuppgifterna hålls konfidentiella och meddela berörda användare innan personuppgifter blir föremål för en annan integritetspolicy.

 

4. Offentliga organ

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till offentliga organ där detta krävs enligt lag. Kontors24 kommer till exempel att svara på förfrågningar från domstolar, brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter och andra offentliga och statliga myndigheter. Detta kan innefatta sådana myndigheter utanför ditt hemland.

 

6 Behandling av barns personuppgifter.

Vi kommer inte att samla in eller behandla personuppgifter om barn under 18 år – utan föräldrars medgivande enligt gällande lokala lagar. Om vi får kännedom om att personuppgifter om barn har oavsiktligt samlats in, kommer vi att radera dessa uppgifter utan dröjsmål.

 

7 Säkerhet

Tonerlagret Sverige AB tar datasäkerheten på allvar. Vi tillämpar en lämplig säkerhetsnivå och har därför genomfört rimliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda de uppgifter vi samlar in mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt offentliggörande av eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller behandlas på något annat sätt. Vår informationssäkerhetspolicy och våra förfaranden är nära anpassade till allmänt accepterade internationella standarder och gås igenom regelbundet och uppdateras vid behov, för att möta våra affärsmässiga behov, tekniska ändringar och lagkrav. Tillgången till dina personuppgifter beviljas endast personal och tjänsteleverantörer som har behov av tillgång till dem av affärsmässiga skäl eller för att kunna utföra sina uppgifter.

I händelse av en dataöverträdelse som innehåller personuppgifter, följer Tonerlagret Sverige AB samtliga tillämpliga lagar om överträdelse av information.

 

8 Dina juridiska rättigheter

Som registrerad har du särskilda juridiska rättigheter, som rör de personuppgifter vi samlar in från dig. Detta gäller för alla behandlingsaktiviteter, som anges i avsnitt 3

Följande lista innehåller information om dina juridiska rättigheter enligt gällande uppgiftsskyddslagar:

 

• Rätt till att återkalla ett samty), där användare själva har möjlighet att se och korrigera sina personuppgifter.

 

• Rätt till begränsning: Vi kan utföra en begränsad personuppgiftsbehandling, om

- du bestrider riktigheten i dina personuppgifter under den period vi behöver för att verifiera riktigheten,

- behandlingen är olaglig och du begär begränsning av behandlingen, istället för att radera dina personuppgifter,

- vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara juridiska krav, eller

- du invänder mot behandlingen, medan vi kontrollerar om våra berättigade skäl åsidosätter dina.

• Rätt till tillgång: Du kan du be oss om information om dina personuppgifter och även information om vilka personuppgiftskategorier vi har eller kontrollerar över, vad de används till, varifrån vi samlat in dem, i de fall vi inte har fått dem direkt från dig och vem som har fått tillgång till dem. Du kan utan kostnad få en kopia av dina personuppgifter från oss. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en skälig avgift för varje ytterligare kopia därefter.

• Rätt till radering: Vi kan radera dina personuppgifter, när

- personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för eller behandlades för,

- du har rätt att invända mot vidare behandling av personuppgifterna (se nedan) och använda denna rättighet för att motsätta dig behandlingen,

- behandlingen är baserad på ditt samtycke, där du återkallar ditt samtycke och det inte längre finns något juridiskt skäl för behandlingen,

- personuppgifterna har behandlats olagligt, såvida behandlingen inte är nödvändig

- för att följa en lagstadgad skyldighet som kräver att vi behandlar uppgifterna;

- i synnerhet för lagstadgade krav på uppgiftslagring;

- för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

 

• Rätt till invändning: Du kan – när som helst – invända mot personuppgiftsbehandlingen på grund av din personliga situation, förutsatt att behandlingen inte är baserad på ditt samtycke, utan på våra eller en tredje parts legitima intressen. I sådant fall behandlar vi inte längre dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl och ett övervägande intresse för behandlingen eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga krav. Om du motsätter dig behandlingen, måste du uppge om du vill radera dina personuppgifter eller begränsa vår rätt till att behandla dem.

• Rätt till att lämna in klagomål: I händelse av en påstådd överträdelse av gällande sekretesslagar, kan du lämna in ett klagomål till datatillsynsmyndigheten i det land du är bosatt i eller där den påstådda överträdelsen inträffade.

 

Observera!

• Tidsperiod: Vi kommer att försöka uppfylla din begäran inom 30 dagar. Perioden kan emellertid förlängas på grund av specifika skäl som rör den specifika juridiska rättigheten eller komplexiteten i din begäran.

• Begränsning av tillgång: I vissa situationer kan det hända att vi inte kan ge dig tillgång till alla eller några av dina personuppgifter på grund av lagstadgade bestämmelser. Om vi ​​nekar dig tillgång, kommer vi att informera dig om orsaken.

• Ingen identifiering: I vissa fall kan det hända att vi på grund av de identifierare som du har angett i din förfrågan inte hittar dina personuppgifter. Två exempel på personuppgifter som vi inte kan hitta när du anger ditt namn och din e-postadress är:

- uppgifter som samlats in via webbläsar-cookies, såvida du inte godkänt användningen av cookies på kontors24.se ("webbsidan"),

- uppgifter som du publicerat som en kommentar under ett alias som vi inte känner till.

I sådana fall, där vi inte kan identifiera dig som registrerad, kan vi inte uppfylla din begäran om att utföra dina juridiska rättigheter, så som beskrivits i det här avsnittet, såvida du inte lämnar ytterligare information som gör det möjligt att identifiera dig.

• Utövande av dina juridiska rättigheter: Om du vill utöva dina juridiska rättigheter, kontakta vår support skriftligen, t.ex. per e-post eller brev. För kontaktinformation, se slutet av denna integritetspolicy.

 

 

9 Lagring av dina personuppgifter

Vanligtvis tar vi bort de personuppgifter vi samlat in från dig när de inte längre är nödvändiga för att uppnå de syften som de ursprungligen samlades in för. Vi kan dock vara skyldiga att lagra dina personuppgifter under en längre period på grund av lagstadgade bestämmelser.

Dessutom kommer vi inte att radera alla dina personuppgifter om du begärt att vi inte ska kontakta dig i framtiden. För detta ändamål registrerar Tonerlagret Sverige AB information om personer som inte vill bli kontaktade i framtiden (t.ex. via nyhetsbrev, e-post eller rekryteringskampanjer för marknadsundersökningar). Vi betraktar din förfrågan som ett samtycke till att lagra dina personuppgifter i syfte att behålla denna översikt, såvida du inte instruerar oss att handla på något annat sätt.

 

10 Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra vår sekretesspraxis och uppdatera och göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst. Av denna anledning uppmanar vi dig att kontinuerligt se igenom denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy är uppdaterad från det senast angivna datumet, dvs. "senast reviderade" som visas överst på sidan. Vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med den integritetspolicy som gällde när de samlades in, såvida vi inte har ditt samtycke till att behandla dem på ett annat sätt.

 

11 Kontaktinformation

Skicka dina frågor angående uppgiftsskydd och eventuella förfrågningar om utövandet av dina juridiska rättigheter till:

 

E-post: kundtjanst@kontors24.se

Telefon: 054 – 56 07 00

 

Varan har lagts till check_circle_outline
+